Algemene informatie

Iedereen die ingeschreven staat kan zijn/haar gemiste les, in overleg met Reinbert, in dezelfde maand inhalen. Doet u meerdere lessen bij Dance Center NL, dan gelden voor aan iedere deelgenomen les, uiteraard dezelfde regels.

Wij zijn te gast bij de locatie waar de lessen gegeven worden en we zullen ons daarbij moeten houden aan de daar geldende regels en voorwaarden. (vraag de medewerkers hierom)

Indien anders aangegeven, zijn er geen lessen tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen.

Voor het zoekraken van eigendommen is Reinbert (en de op dat moment bezochte locatie) niet verantwoordelijk en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Het deelnemen aan een les is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen die lijden aan bijv. epilepsie, suikerziekte, hyperventilatie enz. doen er verstandig aan dit te melden. Ook rugklachten en/of andere blessures moet u doorgeven aan Reinbert, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Bij verhindering wordt men vriendelijk verzocht dit (telefonisch) te melden. 06-15555014

De inschrijving geschiedt voor onbepaalde tijd en door ondertekening van het inschrijfformulier. Wijzigingen s.v.p. zo spoedig mogelijk doorgeven.

Bij het niet nakomen van betaling van het lesgeld en het niet inleveren van een ondertekend inschrijfformulier, kan er niet aan de lessen deelgenomen worden.

Opzegtermijn is 1 maand en opzeggen van lessen dient schriftelijk te gebeuren, zonder schriftelijke opzegging heeft men nog steeds een betalingsverplichting.

Beeld, foto en geluidsmateriaal dat is opgenomen van uitvoerende leerlingen mag te allen tijde door Dance Center gebruikt worden. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u dat schriftelijk kenbaar maken. In verband met de AGV wet zijn wij verplicht om voor het delen van informatie deze toestemming te vragen.


KLEDING VOORSCHRIFTEN

Klassiek Ballet        Een zwart ballet pakje met spaghettibandjes , een roze maillot, roze split sole balletschoenen en een roze tailleband

Modern & Lyrical     Een zwart ballet pak met hemd mouwtjes , zwarte maillot zonder voet, zwart kort broekje

Tap & Musical          Zwarte joggingbroek, zwart t shirt, en zwarte jazz schoenen, zwarte lage heren tapschoenen of dancesneakers


Tijdens de les

geen sieraden en je haar is netjes opgestoken in een knot. Bij de andere lessen is het haar altijd vast in een staart, geen boxershorts, geen B-H, geen zichtbaar ondergoed en geen andere kleding als hierboven beschreven.


BETALINGEN & LESGELDEN

Het lesgeld is berekend voor het hele seizoen, meestal 32 lesweken en de schoolvakanties zijn bij het vaststellen van het lesgeld meegerekend. U betaalt in 2 keer (juli en augustus uitgesloten)

periode 1: September – December        periode 2: Januari – Juni

Voor iedere nieuwe leerling zal eenmalig een bedrag van € 25,00 aan inschrijfkosten gerekend worden.

Betaling dient te geschieden in de 1e week van de nieuwe periode, bij een latere betaling kan een extra bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bij het in gebreken blijven van betalingen, kan en zal een incassobureau worden ingeschakeld.


Betaling via ABN-AMRO       NL27 ABNA 0505 1477 50

T.a.v. MRL Martijn /Dance Center NL te Wildervank.

O.v.v. Naam leerling, lesdag en lestijd. Of voor de les geven aan Reinbert


Tarieven 2022 - 2023 (start vrijdag 2 september 2022)

1 les per week                  tot 18 jaar

60 Minuten € 275,00         € 150,00 voor de 1e periode. € 125,00 voor de 2e periode

75 Minuten € 343,75         € 200,00 voor de 1e periode. € 143,75 voor de 2e periode

90 Minuten € 395,00         € 200,00 voor de 1e periode. € 195,00 voor de 2e periode


1 les per week                  vanaf 18 jaar

60 Minuten    € 315,00        € 157,50 voor de 1e periode. € 157,50 voor de 2e periode

75 Minuten    € 393,75        € 200,00 voor de 1e periode. € 193,75 voor de 2e periode

90 Minuten    € 472,50        € 236,25 voor de 1e periode. € 236,25 voor de 2e periode


Bij 2 lessen of meer 10% korting op totaalbedrag (spitzenles uitgezonderd)Geen geld voor les, Jeugd Cultuurfonds helpt! https://www.jeugdcultuurfonds.nl/


Enlish translation

Anyone who is registered can make up for his/her missed lesson, in consultation with Reinbert, in the same month. If you do more than one lesson at Dance Center NL, the same rules apply to every lesson you participate in.

We are guests at the location where the lessons are given and we will have to adhere to the rules and conditions that apply there. (ask the employees about this)

Unless otherwise stated, there are no classes during school holidays and public holidays.

Reinbert (and the location visited at that time) is not responsible and cannot be held liable for the loss of property.

Participating in a lesson is entirely at your own responsibility. Pupils suffering from, for example, epilepsy, diabetes, hyperventilation, etc. are advised to report this. You must also report back complaints and/or other injuries to Reinbert, so that this can be taken into account.

If you are unable to attend, you are kindly requested to report this (by telephone). 06-15555014

Registration is for an indefinite period and by signing the registration form. Please report changes as soon as possible.

If the fee is not paid and if a signed registration form is not submitted, you will not be able to participate in the lessons.

Notice period is 1 month and cancellation of lessons must be done in writing, without written cancellation one still has a payment obligation.

Image, photo and sound material recorded by performing students may be used by Dance Center at all times. If you do not agree with this, you can make this known in writing. In connection with the AGV law, we are obliged to request this permission before sharing information.


CLOTHING REQUIREMENTS

Classical Ballet A black ballet suit with spaghetti straps, a pink tights, pink split sole ballet shoes and a pink waistband

Modern & Lyrical A black ballet suit with shirt sleeves, black tights without feet, black shorts

Tap & Musical Black sweatpants, black t-shirt, and black jazz shoes, black low men's tap shoes or dance sneakersDuring class

no jewelry and your hair is neatly up in a bun. In the other classes the hair is always tied up in a ponytail, no boxer shorts, no bra, no visible underwear and no other clothing as described above.PAYMENTS & COURSES

Tuition fees are calculated for the entire season, usually 32 weeks of lessons and school holidays are included in the tuition fee determination. You pay in 2 installments (July and August excluded)

period 1: September – December period 2: January – June

For each new student, a one-off registration fee of € 25.00 will be charged.

Payment must be made in the 1st week of the new period, with a later payment an additional amount of € 5.00 in administration costs may be charged.

If payments are not made, a collection agency can and will be engaged.Payment via ABN-AMRO NL27 ABNA 0505 1477 50

To. MRL Martijn / Dance Center NL in Wildervank.

about: Student name, class day and class time.Rates 2022 - 2023 (start Friday September 2, 2022)

1 lesson per week up to 18 years

60 Minutes € 275.00     € 150.00 for the 1st period. € 125.00 for the 2nd period

75 Minutes € 343.75     € 200.00 for the 1st period. € 143.75 for the 2nd period

90 Minutes € 395.00     € 200.00 for the 1st period. € 195.00 for the 2nd period1 lesson per week from 18 years

60 Minutes € 315.00     € 157.50 for the 1st period. € 157.50 for the 2nd period

75 Minutes €393.75     €200.00 for the 1st period. € 193.75 for the 2nd period

90 Minutes € 472.50     € 236.25 for the 1st period. € 236.25 for the 2nd period

2 lessons or more 10% discount on the total amount (with the exception of pointe lessons)